JA slide show
:. Trang chủ
 
01
02
 
04
06
 
08

gioithieu

CÔNG TY TNHH CHÊ? BIÊ?N GÔ? MINH TRI? la? doanh nghiê?p chuyên sa?n xuâ?t va?n gô? d?m (va?n Okal). Sa?n phâ?m ????c sa?n xuâ?t trên hê? thô?ng dây chuyê?n t?? ?ô?ng ho?a theo tiêu chuâ?n quô?c tê? v??i công suâ?t 50.000 m³/ n?m. ?ô?ng th??i n?m 2014 công ty ?a? nhâ?p vê? Da?n ma?y sa?n xuâ?t viên ne?n cu?a Châu Âu (ANDRITZ Group) ?ê? phu?c vu? xuâ?t khâ?u. Sa?n phâ?m cu?a công ty ?a? co? m??t trên toa?n quô?c va? quô?c tê? v??i mâ?u ma? ?a da?ng nh?: Va?n Okal E2, va?n Okal Carb Eo, E1, va?n phu? Formica, va?n MFC, va?n chô?ng thâ?m, viên ne?n.

Hiê?n nay công ty sa?n xuâ?t, kinh doanh va? gia công ca?c loa?i va?n Okal, va?n MDF, va?n phu? Formica, va?n MFC (phu? Melamine) trên va?n Okal & va?n MDF theo yêu câ?u cu?a kha?ch ha?ng trong n???c va? xuâ?t khâ?u. Va?n ????c câ?p ch??ng chi? theo tiêu chuâ?n quô?c tê? (SGS Certificate) Carb E2 - E1 - E0. Ngoa?i ra công ty cu?ng sa?n xuâ?t viên ne?n ?ê? xuâ?t khâ?u ra thi? tr???ng n???c ngoa?i.

V??i tiêu chi? luôn ???t mô?i quan tâm vê? châ?t l???ng sa?n phâ?m va? s?? phu?c vu? lên ha?ng ?â?u nh??m ta?o mô?i quan hê? tô?t v??i kha?ch ha?ng nga?y ca?ng bê?n ch??t h?n. Công ty chu?ng tôi chân tha?nh ca?m ?n quy? kha?ch ha?ng trong th??i gian qua ?a? u?ng hô? nhiê?t ti?nh sa?n phâ?m cu?a công ty va? chu?ng tôi hy vo?ng trong th??i gian t??i se? nhâ?n ????c s?? u?ng hô? nhiê?u h?n n??a cu?a quy? kha?ch.

Xin trân tro?ng va? ca?m ?n quy? kha?ch ha?ng.

CÔNG TY TNHH CH? BI?N G? MINH TRÍ
??a ch?: 47/1 Khu Ph? Bình Ph??c B, Ph??ng Bình Chu?n, Th? xã Thu?n An, T?nh Bình D??ng
?T: 0650. 6282823 - 6282843 - 6282844 - Fax: 0650. 6282822 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Website: http://minhtri.vn

Sản phẩm làm từ ván Okal

  
  

 

Joomlart